ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

ระเบียบการรับสมัคร

รายละเอียดหลักสูตร/สาขาวิชา การรับสมัคร

รอบที่ (ทปอ.) โครงการรับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม
รอบ 1 การรับนิสิตด้วย Portfolio/GPA
1.
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 • 34 รายละเอียด
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
 • 23 รายละเอียด
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
 • 65 รายละเอียด
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
 • 20 รายละเอียด
 • โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)
 • 8 รายละเอียด
 • โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง(Advance Electronic e-Camp)
 • 8 รายละเอียด
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
 • 140 รายละเอียด
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
 • 39 รายละเอียด
 • ครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
 • 63 รายละเอียด
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
 • 59 รายละเอียด
  การรับนิสิตแบบโควตา
  2.
 • ระบบรับตรง (โควตา)
 • 3,366 รายละเอียด
 • ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • รายละเอียด
 • ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะทันตแพทยศาสตร์
 • รายละเอียด
 • ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (New)
 • 394 รายละเอียด
  ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
 • 70 รายละเอียด
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)
 • 20 รายละเอียด
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่ 5 ปี) โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท
 • 55 รายละเอียด
  การรับตรงทั่วประเทศ
  3.
 • โครงการ กสพท.
 • 57 รายละเอียด
 • โครงการ รับตรงร่วม.
 • 1,407 -
  หมายเหตุ:
      *** วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561 ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ Log in เข้าระบบเพื่อเลือกสถาบันที่ประสงค์จะไปสัมภาษณ์ โดยถือเป็นการยืนยันสถาบันในขั้นตอนเดียวกัน
  การรับแบบ Admissions
  4.
 • Admissions
 • 1,443 -
  การรับตรงอิสระ
  5.
 • โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข
 • 10 รายละเอียด