สำหรับเจ้าหน้าที่/อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการผ่านระบบรับสมัครเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
            1.บันทึกสถานะการสมัคร สถานะการชำระเงิน และบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน) ระหว่างวันที่ 4 - 15 มกราคม 2561
            2.พิมพ์รายงานรายชื่อผู้สมัครและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน) ลงนามผู้บริหารและประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ
            3.พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินสำหรับโรงเรียนเพื่อนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 4 - 15 มกราคม 2561
            4.พิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนการรับสมัครและกรอกข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเงินและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน
            5.รวบรวมเอกสารส่งให้กับหน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
              ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 ดังนี้
               - ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร โดยจัดเรียงใบสมัครตามเลขประจำตัวผู้สมัคร
               - รายงานรายชื่อและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน)
               - สำเนาใบชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
               - ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนการรับสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน