ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ

รอบที่ (ทปอ.) รายการ จำนวนรับ รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ Clearing house ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. รอบ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolil/GPA 142 3-9 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60 28 ต.ค. 60 15-19 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60
2. รอบ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ 3,511 22-28 ธ.ค. 60 18 เม.ย. 61 24-26 เม.ย. 61 3-6 พ.ค. 61 8 พ.ค. 61
3. รอบ 3 การรับตรงรวม 1,462 9-13 พ.ค. 61 *** 4-5 มิ.ย. 61 *** 8 มิ.ย. 61
4. รอบ 4 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ 1,443 6-10 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61 4-6 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61
5. รอบ 5 รับตรงอิสระ 10 6-12 ก.ค. 61 18 ก.ค. 61 21 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61
รวม 6,568
*** ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ Log in เข้าระบบเพื่อเลือกสถาบันที่ประสงค์จะไปสัมภาษณ์ โดยถือเป็นการยืนยันสถาบันในขั้นตอนเดียวกัน

รายละเอียดหลักสูตร/สาขาวิชา การรับสมัคร

รอบที่ (ทปอ.) โครงการรับ มหาวิทยาลัยนเรศวร Click.. รายละเอียดเพิ่มเติม
1 รอบ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolil/GPA รายละเอียด..
2 รอบ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ รายละเอียด..
3 รอบ 3 การรับตรงรวม รายละเอียด..
4 รอบ 4 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ รายละเอียด..
5 รอบ 5 รับตรงอิสระ รายละเอียด..

ระเบียบการรับสมัคร

รอบที่ (ทปอ.) โครงการรับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับ รับสมัคร ประกาศรายชื่อ
*(1) ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติและความสามารถพิเศษ

*(2) ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
*(1) สอบภาคปฏิบัติและความสามารถพิเศษ

*(2) สอบสัมภาษณ์

*(3) ตรวจร่างกาย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก Clearing house ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
*(1) ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ครั้งที่ 1/1 (การรับนิสิตด้วย Portfolio)
1.
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 • 34 3-9 ต.ค. 60 *(1) 24 ต.ค. 60 *(1) 28 ต.ค. 60 8 พ.ย. 60 15-19 ธ.ค. 60 20 ธ.ค. 60

  *(1) 10-20 พ.ค. 61
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
 • 23
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
 • 65
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
 • 20
 • โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)
 • 8
 • โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง(Advance Electronic e-Camp)
 • 8
  การรับนิสิตแบบโควตา
  2.
 • ระบบรับตรง (โควตา)

 • ระเบียบการเพิ่มเติมสำหรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 3,366 22-28 ธ.ค. 60 *(2) 18 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61 3-6 พ.ค. 61 8 พ.ค. 61
  *(1) 10-20 พ.ค. 61
  ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)


 • 70


  20
  22-28 ธ.ค. 60 *(2) 24 เม.ย. 61
  *(3) 26 เม.ย. 61
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่ 5 ปี) โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท
 • 55 12-18 ธ.ค. 60
  การรับตรงทั่วประเทศ
  3.
 • โครงการ กสพท.
 • 57 9-14 พ.ค. 61 26-28 พ.ค. 61
  ***
  *(2) 4-5 มิ.ย. 61 - *** 8 มิ.ย. 61
 • โครงการ รับตรงร่วม.
 • 1,407
  หมายเหตุ:
      *** วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561 ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ Log in เข้าระบบเพื่อเลือกสถาบันที่ประสงค์จะไปสัมภาษณ์ โดยถือเป็นการยืนยันสถาบันในขั้นตอนเดียวกัน
  การรับแบบ Admissions
  4.
 • Admissions
 • 1,443 6-10 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61
  ***
  *(2)*(3) 4-6 มิ.ย. 61 8 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61
  การรับตรงอิสระ
  5.
 • โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข
 • 10 6-12 ก.ค. 61 *(2) 18 ก.ค. 61 *(2)*(3) 21 ก.ค. 61 24 ก.ค. 61 - *(1) 26-29 ก.ค. 61