ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบการรับสมัครปีการศึกษา 2562

รายละเอียดหลักสูตร/สาขาวิชา การรับสมัคร

โครงการรับสมัคร จำนวนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม
TCAS รอบที่ 1 : โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
 • - รายละเอียด
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • - รายละเอียด
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 • - รายละเอียด
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
 • - รายละเอียด
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
 • - รายละเอียด
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
 • - รายละเอียด
 • โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)
 • - รายละเอียด
 • โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั นสูง(Advanced Electronic Camp)
 • - รายละเอียด
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
 • - รายละเอียด
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส้าหรับเด็กและเยาวชน
 • - รายละเอียด
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
 • - รายละเอียด
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม
 • - รายละเอียด
 • โครงการทายาทผู้ประกอบการ
 • - รายละเอียด
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา
 • - รายละเอียด
 • โครงการทายาทเกษตรกร
 • - รายละเอียด
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • - รายละเอียด
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • - รายละเอียด
 • โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่
 • - รายละเอียด
 • โครงการช้างศึกพระนเรศวร
 • - รายละเอียด
 • โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว
 • - รายละเอียด
 • โควตาพิเศษส้าหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • - รายละเอียด
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
 • - รายละเอียด
  โครงการรับสมัคร จำนวนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม
  TCAS รอบที่ 2 : การรับนิสิตแบบระบรับตรงโควตา
 • ระบบรับตรงโควตา
 • - รายละเอียด
 • ระบบรับตรงโควตา-โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track), กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
 • - รายละเอียด
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track)
 • - รายละเอียด
  โครงการรับสมัคร จำนวนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม
  TCAS รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน
 • ระบบการรับตรงร่วมกัน
 • - รายละเอียด
  โครงการรับสมัคร จำนวนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม
  TCAS รอบที่ 4 : -อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล-
  โครงการรับสมัคร จำนวนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม
  TCAS รอบที่ 5 : การรับนิสิตแบบรับตรงร่วม