สำหรับหน่วยงานรับเข้าศึกษา

ใช้ User account ของมหาวิทยาลัย สำหรับเข้าใช้งานระบบ