การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 02000  ชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 
รอบ 1  การรับนักศึกษาด้วย Portfolil/GPA
กลุ่มรับ : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือก/จำนวนรับ/คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ
รหัสคณะ/ ชื่อคณะ/โครงการ สาขาวิชา รอบที่ 1
สาขาวิชา รายละเอียด จำนวนรับ
02020300310 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 2
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา  
      3. เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ  
      แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง  
      โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน  
      ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน  
      ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร  
      4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
      5. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560  
      6. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา  
02020300410 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์คำนวน 2
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา)   2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ  
      แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง  
      โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน  
      ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน  
      ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร  
  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา) (ต่อ)   4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560  
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา  
02020300510 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 3
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา) สิ่งแวดล้อม 2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ  
      แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง  
      โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน  
      ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน  
      ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560  
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา  
02020700110 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 1
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา)   2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ  
      แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง  
      โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน  
      ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน  
      ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560  
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา  
02020700310 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 1
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา)   2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ  
      แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง  
      โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน  
      ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน  
      ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560  
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา  
02021000110 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 3
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา)   2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ  
      แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง  
      โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน  
      ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน  
      ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560  
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา  
02021000210 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 3
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา)   2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ  
      แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง  
      โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน  
      ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน  
      ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560  
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา  
02021000310 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 3
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา)   2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ  
      แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง  
      โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน  
      ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน  
      ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560  
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา  
02021600110 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา)   2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ  
      แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง  
      โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน  
      ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน  
      ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560  
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา  
02020800810 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออก 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา) กำลังกาย (หลักสูตร 5 ปี) 2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยินการพูดและการสื่อสาร  
      3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทหรือโรคบุคลิกภาพ  
      แปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพครู  
      4. เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ  
      แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง  
      โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน  
      ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน  
      ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร  
      5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00  
      6. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560  
      7. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา  
02020800910 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา) (หลักสูตร 4 ปี) 2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ  
      แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง  
      โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน  
      ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน  
      ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560  
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา  
02020300211 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 1
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม) การอาหาร 2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER)   
      หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
        2.1 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล  
      การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น  
        2.2 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด  
      ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น  
      3. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา  
      4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
      5. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
       ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560   
      6. ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
02020300311 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 2
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม)   2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER)   
      หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
        2.1 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล  
      การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น  
        2.2 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด  
      ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น  
      3. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา  
      4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
      5. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
       ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560   
      6. ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
02020300511 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 2
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม)   2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER)   
      หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
        2.1 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล  
      การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น  
        2.2 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด  
      ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
       ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560   
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
02020300611 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์คำนวน 3
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม) อาหารสัตว์ 2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER)   
      หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
        2.1 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล  
      การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น  
        2.2 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด  
      ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
       ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560   
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
02020700111 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 2
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม)   2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER)   
      หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
        2.1 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล  
      การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น  
        2.2 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด  
      ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
       ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560   
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
02020700311 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 2
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม)   2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER)   
      หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
        2.1 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล  
      การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น  
        2.2 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด  
      ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
       ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560   
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
02021000111 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 2
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม)   2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER)   
      หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
        2.1 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล  
      การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น  
        2.2 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด  
      ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
       ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560   
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
02021000411 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประชุกต์บัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 2
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม)   2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER)   
      หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
        2.1 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล  
      การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น  
        2.2 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด  
      ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
       ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560   
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
02021600111 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม)   2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER)   
      หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
        2.1 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล  
      การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น  
        2.2 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด  
      ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
       ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560   
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
02021700211 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม)   2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER)   
      หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
        2.1 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล  
      การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น  
        2.2 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด  
      ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
       ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560   
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
02020800911 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทรโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม) (หลักสูตร 4 ปี) 2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER)   
      หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
        2.1 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล  
      การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น  
        2.2 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด  
      ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น  
      3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00  
      4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
       ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560   
      5. ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)   
02021700812 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  30
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี)   2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง  
      กับนาฏศิลป์ไทย  
      3. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะการแสดง  
      4. เป็นผู้ไม่มีโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย  
      5. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย ย้อนหลัง 3 ปี  
      6. ทดสอบความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย และสอบสัมภาษณ์  
02021700912 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี)   2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ  
      ดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน  
      3. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านการแสดงดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน ย้อนหลัง 3 ปี  
      4. ทดสอบความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย และสอบสัมภาษณ์  
02021701012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  25
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี)   2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ  
      ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก หรือเป็นสมาชิกวงดุริยางค์  
      3. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านการแสดงดนตรีดุริยางคศาสตร์ตะวันตกหรือ  
      วงดุริยางค์ ย้อนหลัง 3 ปี  
      4. ทดสอบความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย และสอบสัมภาษณ์  
02021500213 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์)   2. มีหลักฐานแสดงว่าเคยได้รับรางวัลทางด้านศิลปะ โยให้นำสำเนาเอกสาร  
      หลักฐานแนบมาพร้อมกับหลักฐานการการสมัคร หากไม่มีถืว่าขาดคุณสมบัติ  
      ในการเป็นผู้สมัครเข้าคัดเลือกโครงการนี้  
      3. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะอันเป็น  
      อุปสรรคต่อการศึกษา  
      4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.30  
      5. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านศิลปะ ย้อนหลังตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
      6. ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปะ/การออกแบบ และสอบสัมภาษณ์  
02021500313 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  5
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์)   2. มีหลักฐานแสดงว่าเคยได้รับรางวัลทางด้านศิลปะ โยให้นำสำเนาเอกสาร  
      หลักฐานแนบมาพร้อมกับหลักฐานการการสมัคร หากไม่มีถืว่าขาดคุณสมบัติ  
      ในการเป็นผู้สมัครเข้าคัดเลือกโครงการนี้  
      3. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะอันเป็น  
      อุปสรรคต่อการศึกษา  
      4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.30  
      5. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านศิลปะ ย้อนหลังตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
      6. ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปะ/การออกแบบ และสอบสัมภาษณ์  
02021500413 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  5
  (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์)   2. มีหลักฐานแสดงว่าเคยได้รับรางวัลทางด้านศิลปะ โยให้นำสำเนาเอกสาร  
      หลักฐานแนบมาพร้อมกับหลักฐานการการสมัคร หากไม่มีถืว่าขาดคุณสมบัติ  
      ในการเป็นผู้สมัครเข้าคัดเลือกโครงการนี้  
      3. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะอันเป็น  
      อุปสรรคต่อการศึกษา  
      4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.30  
      5. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านศิลปะ ย้อนหลังตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
      6. ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปะ/การออกแบบ และสอบสัมภาษณ์  
02020700114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1. ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็น 1
02020700214 (โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการ
    
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ 1
02020700314 ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นประมุข 1
02020700414 Scientist Competition) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือ 1
02020700514   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร 1
02020700614   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ  1
02020700714   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย การดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน 1
02020700814   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2554 หรือกำลังศึกษาใน 1
      ชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา   
      3.ต้องผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง  
      เพื่อเข้าประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist   
      Competition) ในระดับประเทศ  
      4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPA)  5  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      5. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์ แต่ละวิชา  
          ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      6. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ  
02020700115 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1. ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็น 1
02020700215 โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ 1
02020700315 การเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นประมุข 1
02020700415 (Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือ 1
02020700515 รุ่นเยาว์ชั้นสูง(Advance Electronic e-Camp)  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร 1
02020700615   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ  1
02020700715   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย การดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน 1
02020700815   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2554 หรือกำลังศึกษาใน 1
      ชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา   
      3. ต้องผ่านการคัดเลือก และเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์  
      รุ่นเยาว์ ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU e-Camp) และค่ายนักอิเล็ก  
      ทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง (Advance Electronic e-Camp)  
      4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPA)  5  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      5. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์ แต่ละวิชา  
          ไม่ต่ำกว่า 3.00  
      6. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ  
รวมจำนวนรับ 16