ระบบจัดสอบ GAT/PAT O-NET และ 9 วิชาสามัญ

ใช้ User account ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยนเรศวร