การรับสมัครปริญญาตรี 2563

TCAS รูปแบบที่ 1 : โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

สามารถตรวจสอบได้ที่ เข้าสู่ระบบ Or ประกาศผล


ลำดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
1
รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย http://www.admission.nu.ac.th 2 - 16 ธ.ค. 62
2
ชำระเงินค่าสมัคร  ผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ จำนวน 300 บาท2 - 17 ธ.ค. 62
3
ส่งใบหลักฐาน, หลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์2 - 18 ธ.ค. 62
4ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สถานะการได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร2 - 27 ธ.ค. 62
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์21 ม.ค. 63
6ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร24 ม.ค. 63
7สอบสัมภาษณ์
25 ม.ค. 63
8ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS เพื่อเข้าระบบยืนยันสิทธิ์รูปแบบที่ 128 ม.ค. 63
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
30 ม.ค. 63
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ https://student.mytcas.com/th
30 - 31 ม.ค. 63
11ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ก.พ. 63
12

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรที่เว็บไซต์ https://www.admission.nu.ac.th และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

5 - 7 ก.พ. 63
13
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
13 - 16 มิ.ย. 63
14
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
22 มิ.ย. 63

หมายเหตุ: รูปแบบที่ 1, 2 และ 5 สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร www.admission.nu.ac.th

            รูปแบบที่ 3 และ 4 สมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. https://student.mytcas.com/th

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด22-11-2019 11:41:50

TCAS รูปแบบที่ 2 : โควตา


ลำดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
1
รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย6 - 20 ก.พ. 63
2
ชำระเงินค่าสมัคร
6 - 21 ก.พ. 63
3
ส่งใบหลักฐาน, หลักฐานประกอบการสมัคร
วันสอบสัมภาษณ์ (18 เม.ย. 63)

หลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิต (กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน และกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ) ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ให้กับ หน่วยรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร6 - 22 ก.พ. 63

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาตรีลาเรียน Strengthening Track) ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยตนเองเท่านั้นที่ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร6 - 22 ก.พ. 63
4ผู้สมัครสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัครได้ภายหลังจากที่ทราบผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ของ สทศ.2 - 3 เม.ย. 63
5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าระบบ https://student.mytcas.com/ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

10 เม.ย. 63
ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนใกล้บ้านนำผลตรวจมายื่น ณ วันรายงานตัว
6สอบสัมภาษณ์
ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์
7ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS
20 เม.ย. 63
8ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
-
9ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ https://student.mytcas.com/th
22 - 23 เม.ย. 63
10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
29 เม.ย. 63
11

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซต์ https://www.admission.nu.ac.th

และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
30 เม.ย. - 6 พ.ค. 63
12
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
13 - 16 มิ.ย. 63
13
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
22 มิ.ย. 63

หมายเหตุ: รูปแบบที่ 1, 2 และ 5 สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร www.admission.nu.ac.th

            รูปแบบที่ 3 และ 4 สมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. https://student.mytcas.com/th

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด01-05-2020 15:00:40

TCAS รูปแบบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน


ลำดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
1
รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย17 - 27 เม.ย. 63
2
ชำระเงินค่าสมัคร
17 - 27 เม.ย. 63
3
ส่งใบหลักฐาน, หลักฐานประกอบการสมัคร
-
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
8 พ.ค. 63
ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนใกล้บ้าน
นำผลตรวจมายื่น ณ วันรายงานตัว
5
สอบสัมภาษณ์
ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์
6
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ https://student.mytcas.com/th8-9 พ.ค. 63
7
สละสิทธิ์ ผ่านระบบ https://student.mytcas.com/th17-18 พ.ค. 63
8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร21 พ.ค. 63
9

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซต์ https://www.admission.nu.ac.th 

และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
25 - 27 พ.ค. 63
10

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

13 - 16 มิ.ย. 63
11
เปิดภาคเรียนที่ 1/256322 มิ.ย. 63หมายเหตุ: รูปแบบที่ 1, 2 และ 5 สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร www.admission.nu.ac.th

            รูปแบบที่ 3 และ 4 สมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. https://student.mytcas.com/th

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด01-05-2020 16:02:04

TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission


ลำดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
1
ทปอ.รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย https://student.mytcas.com/7 - 20 พ.ค. 63
2
ชำระเงินค่าสมัคร (ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 20 พ.ค.63)7 - 20 พ.ค. 63
3
ส่งใบหลักฐาน, หลักฐานประกอบการสมัคร
-
4
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
29 พ.ค. 63
ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชนใกล้บ้าน
นำผลตรวจมายื่น ณ วันรายงานตัว
5
สอบสัมภาษณ์
ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์
6
ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS
-
7
ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
-
8
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ https://student.mytcas.com/th
29-30 พ.ค. 63
9

พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต์ https://www.admission.nu.ac.th 

และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อยืนยันการเข้าศึกษา
6-16 มิ.ย. 63
10

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร Online ที่ https://reg.nu.ac.th/studentregister

6-16 มิ.ย. 63
11
เปิดภาคเรียนที่ 1/256322 มิ.ย. 63หมายเหตุ: รอบที่ 1, 2 และ 5 สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร www.admission.nu.ac.th

            รอบที่ 3 และ 4 สมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. https://student.mytcas.com/th

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด27-05-2020 14:52:56

TCAS รูปแบบที่ 5 : รับตรงอิสระ


ลำดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
1ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.thตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2
รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย http://www.admission.nu.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
วันที่ 11 มิถุนายน 2563

3
ชำระเงินค่าสมัคร  ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ จำนวน 300 บาท

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
วันที่ 11 มิถุนายน 2563

4ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร15 มิถุนายน 2563
5

การตรวจร่างกาย

ผู้ผ่านการคัดเลือก Download แบบฟอร์มใบตรวจร่างกายที่เว็บไซด์

https://www.admission.nu.ac.th/pdf/web/viewer.html?file=pdf/form_body.pdf

และนำไปยื่นเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนใกล้บ้าน และนำผลตรวจร่างกายยื่นผ่านระบบรับรายงานตัวออนไลน์

ยื่นผ่านระบบ

รับรายงานตัวออนไลน์

18-19 มิถุนายน 2563

6

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซด์ http://reg.nu.ac.th/studentregister

18-19 มิถุนายน 2563
7
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ และเคาท์เตอร์เซอวิส (เฉพาะ 7-11 เท่านั้น)18-19 มิถุนายน 2563
8
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 2563
22 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ: รูปแบบที่ 1, 2 และ 5 สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร www.admission.nu.ac.th

            รูปแบบที่ 3 และ 4 สมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. https://student.mytcas.com/th

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด15-06-2020 11:37:01