การรับสมัครปริญญาตรี 2566

TCAS รอบที่ 1 : โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio


ลำดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
1
รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย http://www.admission.nu.ac.th 
2
ชำระเงินค่าสมัคร  ผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ จำนวน 300 บาท
3
ส่งใบหลักฐาน, หลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
4ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สถานะการได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
6ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
7สอบสัมภาษณ์

8ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS เพื่อเข้าระบบยืนยันสิทธิ์รูปแบบที่ 1
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ https://student.mytcas.com/th

11ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร

12

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรที่เว็บไซต์ https://www.admission.nu.ac.th และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา


13
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

14
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

หมายเหตุ: รูปแบบที่ 1, 2 และ 5 สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร www.admission.nu.ac.th

            รูปแบบที่ 3 และ 4 สมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. https://student.mytcas.com/th

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด14-09-2022 10:01:24

TCAS รอบที่ 2 : โควตามหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินดำเนินการรอบที่ 2 (โควตา)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  

ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565


ที่กิจกรรม

กำหนดการ

1.ประชุมชี้แจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน
2.2.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th 

2.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th โดยสามารถเลือกได้สูงสุดไม่เกิน 2 อันดับ
3.ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท
4.ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร และสถานะการการชำระเงิน
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 
6.ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
(ยกเว้นคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาล ให้ Download แบบฟอร์มใบตรวจร่างกายไปยื่นตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ ใกล้บ้าน
และนำผลตรวจร่างการมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์) หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์

7.สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์)
8.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 
9.ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 โควตา ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS65 https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

10.สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 หรือรอบที่ 2
11.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 
12.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน  Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

13.รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
14.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด14-09-2022 10:02:12

TCAS รอบที่ 3 : Admission


มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินดำเนินการรอบที่ 3 (Admission)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  

ประจำปีการศึกษา 2565


ที่กิจกรรม

กำหนดการ

1.รับสมัครผ่านระบบ TCAS ได้ที่เว็บไซด์ ทปอ. https://student.mytcas.com/ 
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบเรียงอันดับไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

2.ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1
3.ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1 ทุกคนเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์
4.ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2
5.ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
6.สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์)
7.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 
8.ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th
9.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

10.รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
11.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด14-09-2022 10:06:06

TCAS รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินดำเนินการรอบที่ 4 (รับตรงอิสระ)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  

ประจำปีการศึกษา 2565


ที่ กิจกรรม

กำหนดการ

1. ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th 
2. รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
3. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ผ่าน Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่  4  รับตรงอิสระ  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS65   ที่เว็บไซด์ https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

6.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร

7.

การตรวจร่างกาย
ผู้ผ่านการคัดเลือก Download แบบฟอร์มใบตรวจร่างกายที่เว็บไซด์
http://www.admission.nu.ac.th/pdf/web/viewer.html?file=pdf/form_body.pdf และนำไปยื่นเพื่อตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนและนำผลการตรวจยื่น ผ่านระบบรับรายงานตัวออนไลน์

8. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน Mobile Banking, หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
9. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
10. เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565


หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด14-09-2022 10:06:34