การรับสมัครปริญญาตรี 2565

TCAS รอบที่ 1 : โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio


มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินดำเนินการรอบที่ 1 (Portfolio)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  

โครงการพิเศษต่างๆ  ประจำปีการศึกษา 2565


ที่กิจกรรม

กำหนดการ

1.ประชุมชี้แจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน5 พฤศจิกายน 2564
2.2.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th 15-30 พฤศจิกายน 2564
3.ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท15 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564
4.ผู้สมัครส่งใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร และ portfolio ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์16 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564
5.ให้ผู้สมัครคัดเลือกลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ที่เว็บไซด์ https://student.mytcas.com/ พร้อมตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน
ของตนเองในระบบ TCAS
ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
6.ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สถานะการได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th15-17 ธันวาคม 2564
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 18 มกราคม 2565
8.ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์)21 มกราคม 2565 
9.สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์)22 มกราคม 2565
10.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 27 มกราคม 2565
11.ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS65 https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
7-8 กุมภาพันธ์ 2565
12สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 ไปแล้ว9 กุมภาพันธ์ 2565
13.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 1 (Portfolio) ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 11 กุมภาพันธ์ 2565
14.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะ 7-Eleven เท่านั้น)
25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565
15.รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร15-16 มิถุนายน 2565
16.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256520 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด01-12-2021 09:14:11

TCAS รอบที่ 2 : โควตามหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินดำเนินการรอบที่ 2 (โควตา)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  

ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565


ที่กิจกรรม

กำหนดการ

1.ประชุมชี้แจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน5 พฤศจิกายน 2564
2.2.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th โดยสามารถเลือกได้สูงสุดไม่เกิน 2 อันดับ14-25 กุมภาพันธ์ 2565
3.ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท14-26 กุมภาพันธ์ 2565
4.ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร และสถานะการการชำระเงิน9-11 มีนาคม 2565
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 25 เมษายน 2565
6.ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
(ยกเว้นคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาล ให้ Download แบบฟอร์มใบตรวจร่างกายไปยื่นตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ ใกล้บ้าน
และนำผลตรวจร่างการมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์) หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์
28-29 เมษายน 2565
7.สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์)30 เมษายน 2565
8.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 4 พฤษภาคม 2565
9.ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 โควตา ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS65 https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
4-5 พฤษภาคม 2565
10.สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 หรือรอบที่ 26 พฤษภาคม 2565
11.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 9 พฤษภาคม 2565
12.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะ 7-Eleven เท่านั้น)
18-20 พฤษภาคม 2565
13.รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร15-16 มิถุนายน 2565
14.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256520 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด12-11-2021 15:58:54

TCAS รอบที่ 3 : Admission 1 และ Admission 2


มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินดำเนินการรอบที่ 3 (Admission)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  

ประจำปีการศึกษา 2565


ที่กิจกรรม

กำหนดการ

1.รับสมัครผ่านระบบ TCAS ได้ที่เว็บไซด์ ทปอ. https://student.mytcas.com/ 
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบเรียงอันดับไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
2-10 พฤษภาคม 2565
2.ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 118 พฤษภาคม 2565
3.ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1 ทุกคนเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์18-19 พฤษภาคม 2565
4.ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 224 พฤษภาคม 2565
5.ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก27 พฤษภาคม 2565
6.สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์)28 พฤษภาคม 2565
7.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 30 พฤษภาคม 2565
8.ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th2 มิถุนายน 2565
9.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะ 7-Eleven เท่านั้น)
13-15 มิถุนายน 2565
10.รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร15-16 มิถุนายน 2565
11.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256520 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด11-10-2021 11:23:59

TCAS รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ

ยังไม่มีข้อมูล

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด25-10-2021 08:49:13