การรับสมัครปริญญาตรี 2565

TCAS รอบที่ 1 : โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio


มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินดำเนินการรอบที่ 1 (Portfolio)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  

โครงการพิเศษต่างๆ  ประจำปีการศึกษา 2565


ที่กิจกรรม

กำหนดการ

1.ประชุมชี้แจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน5 พฤศจิกายน 2564
2.2.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th 15-30 พฤศจิกายน 2564
3.ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท15 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564
4.ผู้สมัครส่งใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร และ portfolio ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์16 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564
5.ให้ผู้สมัครคัดเลือกลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ที่เว็บไซด์ https://student.mytcas.com/ พร้อมตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน
ของตนเองในระบบ TCAS
ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
6.ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สถานะการได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th15-17 ธันวาคม 2564
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 18 มกราคม 2565
8.ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์)ยกเลิก
9.สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์)ยกเลิก
10.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 27 มกราคม 2565
11.ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS65 https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
7-8 กุมภาพันธ์ 2565
12สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 ไปแล้ว9 กุมภาพันธ์ 2565
13.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 1 (Portfolio) ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 11 กุมภาพันธ์ 2565
14.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565
15.รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร15-16 มิถุนายน 2565
16.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256520 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด26-04-2022 08:48:42

TCAS รอบที่ 2 : โควตามหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินดำเนินการรอบที่ 2 (โควตา)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  

ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565


ที่กิจกรรม

กำหนดการ

1.ประชุมชี้แจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน5 พฤศจิกายน 2564
2.2.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th โดยสามารถเลือกได้สูงสุดไม่เกิน 2 อันดับ14-25 กุมภาพันธ์ 2565
3.ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท14-26 กุมภาพันธ์ 2565
4.ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร และสถานะการการชำระเงิน9-11 มีนาคม 2565
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 25 เมษายน 2565
6.ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
(ยกเว้นคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาล ให้ Download แบบฟอร์มใบตรวจร่างกายไปยื่นตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ ใกล้บ้าน
และนำผลตรวจร่างการมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์) หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์
ยกเลิก
7.สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์)ยกเลิก
8.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 4 พฤษภาคม 2565
9.ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 โควตา ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS65 https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
9-10 พฤษภาคม 2565
10.สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 หรือรอบที่ 211 พฤษภาคม 2565
11.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 13 พฤษภาคม 2565
12.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน  Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
18-20 พฤษภาคม 2565
13.รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร15-16 มิถุนายน 2565
14.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256520 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด02-05-2022 09:53:34

TCAS รอบที่ 3 : Admission 1 และ Admission 2


มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินดำเนินการรอบที่ 3 (Admission)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  

ประจำปีการศึกษา 2565


ที่กิจกรรม

กำหนดการ

1.รับสมัครผ่านระบบ TCAS ได้ที่เว็บไซด์ ทปอ. https://student.mytcas.com/ 
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบเรียงอันดับไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
2-12 พฤษภาคม 2565
2.ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 118 พฤษภาคม 2565
3.ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1 ทุกคนเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์18-19 พฤษภาคม 2565
4.ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 224 พฤษภาคม 2565
5.ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกยกเลิก
6.สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์)ยกเลิก
7.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 30 พฤษภาคม 2565
8.ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th2 มิถุนายน 2565
9.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
13-15 มิถุนายน 2565
10.รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร15-16 มิถุนายน 2565
11.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256520 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด02-05-2022 09:53:56

TCAS รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินดำเนินการรอบที่ 4 (รับตรงอิสระ)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  

ประจำปีการศึกษา 2565


ที่ กิจกรรม

กำหนดการ

1. ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th  30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
2. รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565
3. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ผ่าน Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ทุกสาขาทั่วประเทศ)  30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 6 มิถุนายน 2565
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่  4  รับตรงอิสระ  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS65   ที่เว็บไซด์ https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้ 8-9 มิถุนายน 2565

6.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร 12 มิถุนายน 2565

7.

การตรวจร่างกาย
ผู้ผ่านการคัดเลือก Download แบบฟอร์มใบตรวจร่างกายที่เว็บไซด์
http://www.admission.nu.ac.th/pdf/web/viewer.html?file=pdf/form_body.pdf และนำไปยื่นเพื่อตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนและนำผลการตรวจยื่น ผ่านระบบรับรายงานตัวออนไลน์
แนบไฟล์ผ่านระบบรับรายงานตัวออนไลน์ (www.reg.nu.ac.th)
12-16 มิถุนายน 2565
8. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน Mobile Banking, หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  12-16 มิถุนายน 2565
9. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 15-16 มิถุนายน 2565
10. เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565

20 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด08-06-2022 11:42:35